Novi predpisi

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2020 )

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Uradni list RS, št. 65/2020)

Zakon o spremembi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 65/2020)

Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D) (Uradni list RS, št. 65/2020)

Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/2020)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 72/2020)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/2020)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 75/2020)

Sklep o imenovanju predsednice in dveh članov sveta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 78/2020)

Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Elektrotehnika (Uradni list RS, št. 78/2020)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 81/2020)

Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E) (Uradni list RS, št. 82/2020)

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 85/2020)

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 85/2020)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 87/2020)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 92/2020)

→ Celoten seznam je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €