Novi predpisi

Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/2023)

Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 71/2023)

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 71/2023)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 73/2023)

Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 73/2023)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F) (Uradni list RS, št. 76/2023)

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo (Uradni list RS, št. 76/2023)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 76/2023)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 76/2023)

Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 77/2023)

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) (Uradni list RS, št. 78/2023)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 90/2023)

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) (Uradni list RS, št. 95/2023)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 98/2023)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje (Uradni list RS, št. 99/2023)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 100/2023)

Pravilnik o metodologiji za razvrščanje odjemalcev (Uradni list RS, št. 100/2023)

Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 100/2023)

Odredba o določitvi programov strokovnega izpopolnjevanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja za izvajanje fizičnega varovanja jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 100/2023)

Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda (Uradni list RS, št. 103/2023)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 104/2023)

Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €