Novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Veljati je začel novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Ta vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja.

Zakon, katerega materijo je prej urejal zelo obsežen energetski zakon in ki ga je DZ potrdil sredi julija, ureja tudi potrdilo o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, skupnosti obnovljivih virov energije, rabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa.

V zakonu je določen vsakoletni izhodiščni delež obnovljivih virov energije, ki ne sme biti nižji od 25 odstotkov, medtem ko so skupni cilj 2030 in vmesni cilji po tehnologijah določeni v nacionalnem energetskem in podnebnem programu. V zakonu se ureja podporna shema in v okviru tega tudi vsebina v zvezi z deklaracijami za proizvodne naprave in potrdili o izvoru.
Zakon določa delovanje centra za podpore, torej obvezne državne gospodarske javne službe, ki upravlja s sredstvi. Na podlagi koncesije bo to službo še naprej izvajala družba Borzen. Zakon ureja tudi nadomestilo lokalnim skupnostim za izrabo prostora za veter. Na področju samooskrbe prihaja do bistvenih sprememb glede na obstoječo shemo, končni odjemalci bodo morali plačati omrežnino na vso prevzeto energijo iz omrežja, obenem pa bodo za viške dobili plačilo.

Z vidika prostorskega urejanja je v zakonu določeno, da morajo nosilci planiranja in operaterji omrežij pri razvoju in umeščanju upoštevati spodbujanje obnovljivih virov energije. Vzpostavlja se tudi kontaktna točka za pomoč vlagateljem pri postopkih pridobivanja dovoljenj. Na področju ogrevanja in hlajenja je novost prepoved projektiranja in gradnje kotla na kurilno olje in premog po letu 2023.

Pri sistemih daljinskega ogrevanja je določen cilj povečevanje deleža obnovljivih virov energije za en odstotek letno, obveznost priprave trajnostnih načrtov ter možnost odklopa odjemalca od energetsko neučinkovitih sistemov po letu 2025. Pri vključevanju energije iz obnovljivih virov v promet pa naj bi do leta 2030 dosegli vsaj 14-odstotni delež iz obnovljivih virov, delež v posameznem letu pa ne sme pasti pod 10 odstotkov.

Več …

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €