Raziskava o uporabnosti in razširjenosti BIM-projektiranja v Sloveniji

Informacijsko modeliranje gradenj (angl. Building Information Modeling, BIM) je objektno usmerjen pristop h gradnji, ki lahko virtualno ustvari 3D-digitalni model stavbe, na katerem je mogoče opraviti realistične inženirske analize že veliko pred začetkom gradnje. Temelji na inteligentnem informacijskem modelu, ki ga digitalno predstavimo s pomočjo strukturiranih in multidisciplinarnih podatkov, ter omogoča samodejno izvajanje operacij, izračunov in prilagajanj različnim geometrijskim ali tehničnim zahtevam. BIM-tehnologije ponujajo prefinjena orodja za izvedbo začetne študije izvedljivosti objekta, vseh vmesnih faz načrtovanja in oblikovanja, gradnje, obratovanja in vzdrževanja ter morebitnega rušenja in razgradnje objekta [1].

Poglaviten razlog za izdelavo raziskave je nov Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/2021) oziroma del, ki se navezuje na BIM. Ta veleva, da mora biti vsa projektna dokumentacija iz četrtega odstavka 9. člena po 1. 6. 2022 izdelana s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja. Deveti člen četrtega odstavka obravnava vse objekte državnega pomena oziroma objekte, ki so predmet javnih naročil [2].

Anketa se je izvajala v maju in juniju 2023. Posredovana je bila 91 anketirancem, od katerih smo prejeli 56 ustrezno izpolnjenih anket. V anketi so sodelovali slovenski strokovnjaki iz vseh strok gradbenega sektorja (v nadaljevanju respondenti), ki so na svojem področju vsakodnevno dejavni. Respondenti so člani manjših in večjih podjetij oziroma organizacij, ki delujejo na slovenskem ozemlju in nekateri tudi na tujem.

Anketni vprašalnik

Informacijsko modeliranje gradenj

 

 

 

 

1. vprašanje: Ali ste se že srečali z informacijskim modeliranjem gradenj – BIM?

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji, številka 1/2024

Avtorja:
Aljaž Kovačič, mag. Andrej Orgulan

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 | UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje | Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti | Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €