Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Hitro spreminjajoče se poslovno okolje, močna konkurenca in potreba po zmanjšanju izgub so nekateri od pogojev, v katerih organizacije delujejo danes [1]. Organizacije se soočajo s številnimi izzivi, kot so potreba po doseganju tehničnih, ekonomskih ter tudi družbenih in okoljskih ciljev [2]. V zadnjih dveh desetletjih se je potreba po učinkovitem obvladovanju premoženja znatno povečala [3], [4], [5]. Obvladovanje premoženja je deležno velike pozornosti zaradi svoje vloge pri obvladovanju celotnega življenjskega cikla premoženja, zasledovanju ekonomske uspešnosti ter učinkovitosti in uspešnosti fizičnih premoženj. Vključevanje ukrepov tveganja, obravnavanje obvladovanja premoženja v okviru širšega strateškega vidika, zlasti s ciljem izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti vseh virov, se tudi v zadnjem obdobju veliko izpostavlja [6]. V bistvu je cilj obvladovanja premoženja omogočiti organizacijam, da imajo premoženja, ki izpolnjujejo njihove poslovne potrebe in zagotavljajo podporne storitve, da lahko učinkovito delujejo. Obvladovanje premoženja je tako postalo pomembno področje, zlasti v delovno intenzivnih panogah [7]. K razvoju zbirke znanja o obvladovanju premoženja je prispevalo več pomembnih preteklih raziskav (npr. [8], [9], [10], [11]). Premoženja, kot jih opredeljuje standard SIST ISO 55000 o obvladovanju premoženja, so predmeti, stvari in entitete, ki imajo vrednost ali potencialno vrednost za organizacijo [12]. Vendar standard SIST ISO 55000 ne zagotavlja informacij o pristopu k obvladovanju premoženja v organizaciji, temveč usmerja elemente sistema obvladovanja premoženja (SOP, angl. Asset Management System – AMS), ki so osredotočeni na ustvarjanje vrednosti in obvladovanje tveganja. Vendar pa je v standardu ISO 55001 [9] poudarjen pomen izgradnje sistema obvladovanja premoženja za formalno sprejetje procesov, ki podpirajo in jasno prikazujejo doseganje cilja obvladovanja premoženja, tj. ustvarjanje vrednosti iz premoženj [13]. Čeprav lahko ta standard uporabljajo organizacije vseh vrst in velikosti za opredmetena in neopredmetena premoženja, se najpogosteje uporablja za obvladovanje fizičnih (opredmetenih) premoženj. Več avtorjev (npr. [14], [15]) trdi, da je obvladovanje premoženja še posebej pomembno za sodobne industrijske objekte v delovno intenzivnih panogah. V skladu s tem so fizična in tehnična premoženja pomembna za ustvarjanje oprijemljive vrednosti za organizacijo v številnih industrijskih okoljih, kot so proizvodnja, oskrba z električno energijo, oskrba z vodo, gradbeništvo, rudarstvo, prevozne storitve in različni drugi sektorji. Obvladovanje premoženja se začne z razumevanjem potreb organizacije v skladu z njenimi poslovnimi cilji za zanesljivo, varno, pravočasno in stroškovno učinkovito dobavo blaga in storitev [16]. Zajema široko paleto disciplin in procesov, ki zajemajo vse faze življenjskega cikla premoženja od planiranja do končne odstranitve. Sistematično obvladovanje premoženja torej pomaga uravnotežiti stroške in tveganja ter omogoča učinkovito odločanje, ki podpira organizacije pri ustvarjanju vrednosti iz premoženj in doseganju poslovnih ciljev [5].

Obvladovanje premoženja se počasi uveljavlja tudi v Sloveniji. Več organizacij, med njimi tudi družbe skupine HSE, se je odločilo izkoristiti priložnosti in uresničiti prednosti obvladovanja premoženja.

V prispevku so predstavljeni primer in izkušnje, pridobljene pri uvajanju sistema obvladovanja premoženja v skupini HSE.

Obvladovanje premoženja

Obvladovanje premoženja zajema različna področja, vključno z inženiringom, financami, obratovanjem, vzdrževanjem, obvladovanjem tveganja, upravljanjem s človeškimi viri, investicijami, trajnostno učinkovitostjo, informacijskimi tehnologijami in drugim. Namen obvladovanja premoženja je prenesti cilje organizacije v odločitve, plane in dejavnosti, povezane s premoženji, z uporabo pristopa, ki temelji na obvladovanju tveganj [12]. Standard SIST ISO 55000 opredeljuje obvladovanje premoženja kot usklajene aktivnosti organizacije za ustvarjanje vrednosti iz premoženj. Poudariti je treba, da obvladovanje premoženja upošteva vse vrste premoženj, ki imajo dejansko ali potencialno vrednost za podjetje. Obvladovanje premoženja podpira ustvarjanje vrednosti ob hkratnem uravnoteženju finančnih, okoljskih in družbenih stroškov, tveganja, kakovosti storitev ter učinkovitosti in uspešnosti premoženj [12]. Zato je določitev pravega ravnovesja med stroški, učinkovitostjo in uspešnostjo ter s tem povezanimi tveganji ključnega pomena. Ključni izrazi in koncepti obvladovanja premoženja so opredeljeni na sliki 1.

Celoten članek je objavljen v elektrotehniški reviji, številka 2/2023

Avtorji:
Igor Voršič, dr. Viktor Lovrenčić, Janez Tomažin, mag. Andrej Androjna, dr. Damjan Maletič, dr. Matjaž Eberlinc

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

NAČRT UKREPANJA in obvladovanja TVEGANJ v podjetjih oz. organizacijah in okolju – Preventiva in učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, situacijah, nesrečah, škodi, ko je hitro sprejemanje odločitev življenjskega pomena

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje – Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €