Varnost vzdrževalcev na prvem mestu (LOTO – Lock Out/Tag Out = ZAKLENI/OZNAČI) Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanjuVarnost vzdrževalcev na prvem mestu (LOTO – Lock Out/Tag Out = ZAKLENI/OZNAČI) Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju

Avtorja se velik del svoje poklicne poti srečujeva s procesi v vzdrževanju, pri čemer se aktivno ukvarjava tudi z varnostjo in zdravjem vzdrževalcev na elektro in strojnem področju. V zadnjem letu sva vpeta v izdelavo novega standarda »LOTO« v okviru delovne skupine CEN/TC 319/WG 15 Maintenance – Control of risks related to energies and fluids during maintenance operations (CEN – Evropski komite za standardizacijo) v povezavi z našim tehničnim odborom SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja. Angleška kratica LOTO se sicer dobesedno nanaša na zaklepanje in označevanje strojev, naprav in opreme za potrebe vzdrževalnih posegov (uveljavljena različica je tudi LOTOTO, ki pomeni Lock Out/Tag Out/Try Out = ZAKLENI / OZNAČI / PREIZKUSI). Gre za izjemno pomembno temo, katere dosledna uporaba v praksi je dostikrat prihranila tudi življenje vzdrževalcev. Bralce želiva seznaniti z najinim pogledom na obravnavano problematiko s ciljem doseganja nič nezgod (zero accidents) pri izvajanju vzdrževanja.

Varnost in zdravje vzdrževalcev – cilj nič nezgod

Prav je, da poudarimo, da se v svetu, še posebej v ZDA, uspešno promovira koncept vzdrževalnih del brez nezgod oziroma »nič poškodb« že več kot tri desetletja. Kampanja CII (Construction Industry Institute, Huston, Teksas) in njen projekt »Zero Accidents Techniques«, ki so ga razvijali nekaj let (1989–1993) in lansirali leta 1993 (Hinze in Wilson, 2000), vodita k cilju »zero injury«. Idejo vzdrževanja lahko povežemo s konceptom »zero defects«, ki ga je oblikoval guru kakovosti Crosby že leta 1980 in je dal osnovo za projekt CII »Zero Injury«, ki jo podpira integriran sistem managementa oziroma vodenja ISO 9001, ISO 45001 (prej OHSAS 18001) in ISO 55001 [1].

Že več kot dve desetletji aktivno spremljamo »Kampanje za zdravo delovno okolje«, ki jih vodi EU-OSHA. Kampanje za zdravo delovno okolje, prej imenovane »evropski tedni varnosti in zdravja pri delu«, potekajo od leta 2000. Te kampanje EU-OSHA za zdravo delovno okolje so vodilne dejavnosti ozaveščanja. So glavni način širjenja sporočila med delavce po vsej Evropi. Sporočilo kampanj za zdravo delovno okolje je »Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel«. Te kampanje so zdaj največje tovrstne na svetu. EU-OSHA s pripravo prosto dostopnih praktičnih vodnikov in orodij prispeva k promociji. Posebno pozornost je pritegnila zanimiva kampanja »2010–2011 Varnost pri vzdrževalnih delih« [2].

Vzdrževanje je dejavnost, ki je prisotna povsod. Vpliva na vsa delovna mesta v vseh gospodarskih panogah ter na zaposlene na vseh ravneh. Vzdrževanje se torej ne nanaša samo na delavce, katerih delovne naloge vključujejo vzdrževanje. V tej kampanji je bil poudarjen pomen varnega vzdrževanja kot nečesa, kar je bistveno za dobro delovno prakso, pri kateri so upoštevani vsi vidiki varnosti in zdravja pri delu. Čeprav med posameznimi gospodarskimi panogami obstajajo razlike (na primer glede na posamezne vrste strojev, ki se uporabljajo), so bila v tej kampanji opredeljena splošna načela pravilnega vzdrževanja, ki veljajo za najrazličnejša delovna okolja v Evropi. Cilji kampanje [2] so:

  • ozaveščanje o pomembnosti vzdrževalnih del za varnost in zdravje delavcev, o tveganjih, povezanih z vzdrževanjem, in o potrebi po varnem vzdrževanju;
  • ozaveščanje o pravnih in drugih obveznostih delodajalcev v zvezi z varnostjo pri izvajanju vzdrževalnih del in o njegovi gospodarski upravičenosti;
  • spodbujanje enostavnega, strukturiranega pristopa k upravljanju varnosti in zdravja pri vzdrževalnih delih na podlagi ustrezne ocene tveganja (»pet osnovnih pravil za varno vzdrževanje«).

Končni cilj pa je seveda prispevati k zmanjšanju števila ljudi, ki se poškodujejo ali zbolijo zaradi neustreznega ali nezadostnega vzdrževanja – zdaj in v prihodnosti.

Aktualnost problematike varnosti in zdravja pri delu (VZPD) je enostavno dokazljiva preko domače (IRSD – MDDSZEM) in evropske statistike (European statistics on Accidents at Work, ESAW) o delovnih nezgodah in smrtnih nesrečah pri delu. Statistika o nezgodah je orodje opozarjanja na tveganja (resnost in pogostost dogodka) in del kampanje varnega dela pri vzdrževanju. Predhodno smo že zapisali, da si EU-OSHA [3] pomaga s podatki, ki jih obdeluje Eurostat oziroma Evropska statistika o nezgodah pri delu (European statistics on Accidents at Work, ESAW). Ponovno naj poudarimo, da Eurostatovi podatki iz petih držav EU kažejo, da je po podatkih za leto 2006 vsaj 15–20 % vseh nezgod in 10–15 % nezgod s smrtnim izidom povezanih z vzdrževalnimi dejavnostmi [4].

Razvoj procesa LOTO v svetu

Razvoj procesa LOTO je povezan s spoznavanjem tveganj ali, povedano drugače, s stopnjo zavedanja o nujnosti urejanja posameznega področja dejavnosti in ciljem nič nezgod pri vzdrževanju. Splošna raven kulture in zavedanja pomena varnosti in zdravja pri delu v posameznih državah je gonilo oblikovanja novih zahtev in ukrepov ter ne nazadnje publiciranja standardov in predpisov. V posameznih državah posamezna združenja in celo zavarovalnice na podlagi statistike nezgod oblikujejo oceno tveganja ter spodbujajo izdajo standardov in predpisov s ciljem oblikovati dodatne zahteve oziroma ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter tako zmanjšati število nezgod.

Z gotovostjo lahko zapišemo, da so prvi operativni primeri uvajanja LOTO prisotni na področju dela na električnih inštalacijah oziroma postrojih. Zelo dolgo (govorimo lahko o stoletnih izkušnjah) so poznani standardi in predpisi pred nevarnostjo električnega toka, ki predpisujejo pet »zlatih« oziroma varnostnih pravil pri delu v breznapetostnem stanju. Ti predpisi in standardi (npr. SIST EN 50110-1) ustvarjajo temelje za podporo kulture »nič nezgod« med električarji [5–9].

Z zavedanjem o nevarnostih pri delu s stroji oziroma s predpisanimi zahtevami o varnosti strojev sta se ukrepanje in strategija varnosti s področja elektrike razširila tudi na druge nevarne energije in tekočine.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Avtorja:
dr. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Androjna, univ.dipl.inž.el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) | Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme | Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje | Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa | Vloga umetne inteligence

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €