Kreditne točke IZS (inženirske zbornice Slovenije

V okviru Matične sekcije elektroinženirjev so bile na Inženirskem dnevu v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije predstavljene aktualne novosti in trende pri načrtovanju ter pričakovane spremembe predpisov, vezanih na stroko na področju graditve. Elektroinženirji prav tako že dalj časa opozarjamo tudi na različna neskladja in nepravilnosti v aktualni gradbeni zakonodaji.

Pomen obeleženja svetovnega dneva inženirjev za elektroinženirje

Dejstvo je, da nagel razvoj in prepletenost različnih znanj zahtevata stalno in aktivno sodelovanje več strok in da nikakor ni moč govoriti, katera je pomembnejša. Žal v Sloveniji pogosto prevladujeta ozko razmišljanje in delovanje v lastnem interesu, kar izkazujejo dogajanja po sprejetju nove gradbene zakonodaje, ko so nekateri skušali prilastiti »prednost« določeni stroki. Inženirska zbornica in Matična sekcija elektroinženirjev z aktivnim sodelovanjem lastnih članov opozarjata na nepravilnosti in skušata doseči spremembe. Mogoče se bo kaj spremenilo z novo kadrovsko strukturo na strani zakonodajalca.

Pričakovanja elektroinženirjev lahko v grobem strnemo v:

»Zakonodaja mora upoštevati in prepoznati pomembnost in dejstvo udeležbe vseh strok v vseh procesih graditve (od načrtovanja do gradnje).

Elektrotehnika je žal vse bolj izključena, saj v fazi IZP in DGD ni predpisano obvezno sodelovanje elektroinženirjev, kar pomeni, da ni evidentirano njihovo sodelovanje niti se vodji projekta ne nalaga obveznost upoštevati zahteve elektrotehnične stroke pri načrtovanju objektov.

Nadalje tega ne prepoznava niti Gradbeni zakon, ki med bistvenimi zahtevami ne priznava ‘električne varnosti’, ne kot samostojnega pojma in ne kot dejstva, da je električna varnost v nekaterih vsebinah že danes sestavni del drugih bistvenih zahtev. Prav tako sedanja praksa v gradnji in osnutek predloga Pravilnika o gradbiščih ne prepoznavata nuje evidentiranja in sodelovanja vodje del in nadzornika elektrotehnične stroke.«

Sodobni trendi načrtovanja – integralno projektiranje

Na Inženirski zbornici Slovenije smo prepoznali, da pri graditvi objektov ne obstaja prevladujoča stroka, torej pojem, ki ga je vnesel Gradbeni zakon. Pojem »prevladujoč« je nevaren in uvaja t. i. tiranijo veščin, kar omogoča posameznikom, da se namesto sodelovanja z vsemi udeleženci v iskanju celovitih rešitev zatečejo v neprožen položaj znotraj svojih strokovnih področij, na kar je opozoril že g. Mitja Lenassi v prispevku Novo (št. 92, december 2019).

Zato smo se odločili, da ob Dnevu inženirjev v okviru uvodnega predavanja opozorimo na enakopravno vlogo elektroinženirja (predavatelj mag. Andrej Korak). Projektiranje zaradi vedno krajših rokov, vedno večje vključenosti elektrotehnične stroke v skorajda vsakem objektu, kompleksnosti projektiranja in medsebojne odvisnosti terja stalen razvoj projekta in medsebojno sodelovanje. Vključeni so strokovnjaki posameznih strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo. Integralno projektiranje temelji na interdisciplinarnem in sočasnem usklajevanju vseh udeležencev, ne samo inženirjev, torej tudi investitorja, izvajalca, uporabnika. Ključna pri integralnem projektiranju je aktivna vloga vseh sodelujočih, pri čemer se pomembne odločitve sprejemajo že v zgodnih faza projektiranja (kar gradbena zakonodaja praktično skorajda ne priznava, na primer faza idejnih zasnov in dokumentacija za gradbeno dovoljenje). Le sočasno sodelovanje vseh strok omogoči kakovosten projekt in trajnostno naravnano gradnjo. Dejansko se podirajo meje med strokami.

Izziv je seveda spremeniti naše navade in ozka razmišljanja, torej, kako sodelovati in priznavati vsem udeleženim enakopravno vlogo. Osebno trdim, da smo inženirji, ki smo se zavedali pomena dobrih rešitev, dejansko že integralno projektirali pred pojavom in uvajanjem programskih orodij. Ni pa to bila običajna praksa, kar se je odražalo pri kakovosti izdelkov.

Uvedba sodobnih orodij bo prisilila vse udeležence k sodelovanju, tistim, pri katerih je tak način dela že utečen, pa bo takšno orodje pomenilo dodatno pomoč, saj bo ob pravilni uporabi število napak manjše. Res je, da imajo današnja orodja še vedno kar nekaj pomanjkljivosti, da je treba vložiti kar nekaj truda in več dela ob uvajanju ter da takšno orodje terja od projektanta večjo prilagodljivost in še drugo znanje. Predvsem je pomembno, da morajo naročniki prepoznati večjo kakovost in sočasno večjo ekonomsko vrednost tako izdelane dokumentacije.

Kakorkoli, dejstvo je, da smo z uvedbo CAD-orodij potrebovali okoli 12 let za zamenjavo ročnega risanja, novi tehnologiji integralnega projektiranja se bomo primorani prilagoditi bistveno hitreje.

Novelacija Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele*

Novelacija Tehnične smernice TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnične smernice TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele*

Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije SONDSEE*

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov*

*Opomba: Dokumenti so v zaključni pripravi. Njihova objava bo zaradi aktualnih dogodkov verjetno časovno prestavljena. Predstavljene so vsebine obstoječih osnutkov, zato so še možne spremembe.

Aktualno stanje na področju drugih predpisov

Na področju zakonodaje in pripadajočih predpisov bo treba postoriti še marsikaj, da se odpravijo neskladja in da se ponovno povrne priznavanje enakopravne vloge vsem inženirjem v procesu graditve.

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el., predsednik UO MSE

→ Celotna pojasnila predpisov so objavljena v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Ne spreglejte strokovnih predstavitev tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €