Izobraževanja s področja industrije

Živimo v času, ko je treba vse tovarne dvigniti za razred više. Diagram s štirimi industrijskimi revolucijami je bil opisan že mnogokrat in navedeni so tudi sistemi, ki jih je prinesla vsaka revolucija. Vendar, vsaka revolucija se začne v glavah, konkretneje v glavah inženirjev. Gre za nov način inženirskega razmišljanja, ki pripelje do preskoka v razvoju novih inženirskih sistemov, njihova uporaba pa v naslednjih desetih do dvajsetih letih povzroči še spremembo cele družbe. Inženirsko znanje se skozi vse revolucije povečuje. Vsaka revolucija prinese tudi nove znanosti. Kako se je z revolucijo razvijalo znanje in iz njega znanosti, je najlaže razbrati iz diagrama industrijskih znanosti.

Diagram industrijskih znanosti

Diagram je poenostavljen in zajema samo največje znanosti, ki so vključene v tovarnah industrije. Na vodoravni osi je čas, ki poteka preko štirih industrijskih revolucij, od 1. revolucije, ki pelje v 1. dobo – ero, iz nje v drugo itd. V navpični osi je industrijska os, ki kaže obseg industrijskega znanja, ki narašča s starostjo neke znanosti. Puščica navzdol predstavlja storitveno os, ki kaže obseg storitvenega znanja.

Časovni diagram

Časovni diagram industrijskih znanosti

Industrijska os

V prvi eri industrije so se pojavili stroji na parni pogon in vodo, prve lokomotive in parniki ter pojavile so se znanosti na področju strojništva. V drugi revoluciji so se pojavili elektrika, žarnice, elektromotorji, telefoni in prave proizvodne linije. Razmahnilo se je strojništvo s stroji v proizvodnji ter tudi železnica, avtomobili, letala, ladje na motorni pogon itd. Elektrotehnika je odkrila nov mikro svet, ki zahteva bistveno drugačen način razmišljanja od fizičnega strojništva, zahteva posebne eksperte z drugačnim razmišljanjem. Zato se je elektrotehnika kot nova veda odcepila od strojništva in nadaljevala svojo pot kot znanost. Odcepitev elektrotehnike od strojništva ponazarja modra puščica iz strojništva v elektrotehniko. Strojništvo in elektrotehniko ponazarjata bloka iz črtkanih okvirjev, saj znanje prehaja med njima. Elektrotehnični izumi od elektromotorjev do senzorjev in merilnikov so vgrajeni v stroje in povzročajo nadaljnji razvoj strojev. Elektrotehnika ostane del strojništva. Po drugi svetovni vojni so se začeli pojavljati prvi računalniki in tako se je začela 3. era računalništva, pojav krmilnikov na strojih v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je spodbudil razvoj računalniško krmiljenih strojev. Vzporedno so se razvile tudi komunikacije. Začela se je fleksibilna strojna avtomatizacija, ki je bila predtem že na mehanski, bolj togi stopnji. Računalništvo kot znanost se je razvilo in odcepilo od elektrotehnike. V tretji eri je z razvojem računalništva in elektronike nastala še nova znanost informatika, ki zopet zahteva drugačen način dela in razmišljanja. Odcepitve znanosti kažejo debelejše puščice.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi  strokovnih predstavitev:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €