Novi predpisi 2019-1

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2021 (Uradni list RS, št. 161/2020)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 164/2020)

Uredba o spremembi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Uradni list RS, št. 168/2020)

Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 170/2020)

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 175/2020)

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/2020)

Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 182/2020)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 197/2020)

Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 204/2020)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/2021)

Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 8/2021)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 10/2021)

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 16/2021)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) (Uradni list RS, št. 18/2021)

Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 27/2021)

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 42/2021)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €