SISTEM upravljanja s sredstvi in vzdrževanja v sodobni proizvodnji in infrastrukturni dejavnosti

Obvladovanje investicij in upravljanje s sredstvi (stroji, opremo, napravami, nepremičninami, … ) zajema vse faze življenjskega cikla fizičnega premoženja

Včasih se obvladovanje premoženja poenostavljeno razume le kot bolj privlačen naziv za vzdrževanje fizičnega premoženja. Četudi je funkcija vzdrževanja pomemben sestavni del obvladovanja fizičnega premoženja, je slednje bistveno širše in zajema vse faze življenjskega cikla premoženja ter vzpostavlja povezave med kontekstom organizacije, strateškim načrtovanjem, procesi vodenja investicijskih projektov, obratovanja in vzdrževanja, vse do razgradnje oz. morebitnega podaljševanja življenjske dobe. Funkcijo vzdrževanja v okviru obvladovanja fizičnega premoženja popisujeta standard EN 16646 in novi EN 16646-2, ki podrobneje opisuje metodologijo izboljševanja zmogljivosti sredstev v celotnem življenjskem ciklu. Oba sta lahko zelo koristna tako za izboljšano razumevanje tematike s strani vodstva, kot za operativno uporabo s strani specialistov v podjetjih.

Koncept obvladovanja fizičnega premoženja narekuje tesno sodelovanje in preseganje pregrad med različnimi poslovnimi funkcijami, saj je v arhaičnih razmerah, t. i. silosnih organizacijskih strukturah vrednost premoženja težko optimizirati.

Sistem obvladovanja premoženja ni le modna muha
Uspešno in učinkovito obvladovanje fizičnega premoženja družbi prinaša višjo konkurenčnost na trgu in dviguje privlačnost za vlagatelje. Glavne koristi uvedbe primernega sistema so:

  • izboljšanje poslovanja, trajnosti in družbene odgovornosti;
  • izboljšanje ROI in znižanje stroškov;
  • informirano obvladovanje tveganj in njihovo uravnoteženje s stroški ter rezultati;
  • poslovna rast in izboljšave na osnovi usklajenega sodelovanja celotne organizacije;
  • bolj zanesljivo odločanje glede premoženja;
  • večje zaupanje deležnikov na osnovi usklajenosti sistemov vodenja in višjega ugleda.

Raziskava, ki jo je leta 2018 izvedla Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, skupaj z univerzama iz Švedske in ZAE, je vključevala 138 podjetij iz šestih držav. Dokazala je očitno povezavo med aktivnostmi obvladovanja fizičnega premoženja ter doseganjem učinkovitosti in uspešnosti na trajnostnem področju, tj. v finančnih, okoljskih in družbenih vidikih.

Več …

Avtorja:
mag. Andrej Androjna
dr. Damjan Maletič

Ne spreglejte tudi strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €